รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By Thai Accounting

รับทำบัญชี จังหวัดชลบุรี

รับทำบัญชี จังหวัดชลบุรี

บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
บริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
บริการทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
บริการทำทะเบียนทรัพย์สิน
บริการปิดงบบัญชี
บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
บริการทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

รับทำบัญชี: จัดทำและนำส่งรายเดือน, บริการปิดงบบัญชี, จัดทำงบแยกประเภทรายปี งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
ออนไลน์: ยื่นภาษีออนไลน์
รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
รับทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
รับทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
รับทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
รับทำบัญชีกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
รับทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
รับทำบัญชีปิดงบบัญชี
รับทำบัญชีงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
รับทำบัญชีรายงานสินค้าคงเหลือ
รับทำบัญชีวางแผนบัญชี
รับทำบัญชีแก้ไขปัญหาภาษีอากร
รับทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
รับทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
รับทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)
รับทำบัญชีขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
รับทำบัญชีปิดงบสิ้นปี
รับทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
รับทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับทำบัญชีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
รับทำบัญชียื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
รับทำบัญชีเลิกและชำระบัญชี
พื้นที่ให้บริการ

จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลบางปลาสร้อย
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลมะขามหย่ง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลบ้านโขด
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลแสนสุข
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลบ้านสวน
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลหนองรี
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลนาป่า
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลหนองข้างคอก
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลดอนหัวฬ่อ
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลหนองไม้แดง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลบางทราย
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลคลองตำหรุ
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลเหมือง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลบ้านปึก
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลห้วยกะปิ
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลเสม็ด
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลอ่างศิลา
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมืองชลบุรี    ตำบลสำนักบก
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบ้านบึง    ตำบลบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบ้านบึง    ตำบลคลองกิ่ว
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบ้านบึง    ตำบลมาบไผ่
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบ้านบึง    ตำบลหนองซ้ำซาก
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบ้านบึง    ตำบลหนองบอนแดง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบ้านบึง    ตำบลหนองชาก
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบ้านบึง    ตำบลหนองอิรุณ
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบ้านบึง    ตำบลหนองไผ่แก้ว
จังหวัดชลบุรี    อำเภอหนองใหญ่    ตำบลหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี    อำเภอหนองใหญ่    ตำบลคลองพลู
จังหวัดชลบุรี    อำเภอหนองใหญ่    ตำบลหนองเสือช้าง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอหนองใหญ่    ตำบลห้างสูง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอหนองใหญ่    ตำบลเขาซก
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบางละมุง    ตำบลบางละมุง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบางละมุง    ตำบลหนองปรือ
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบางละมุง    ตำบลหนองปลาไหล
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบางละมุง    ตำบลโป่ง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบางละมุง    ตำบลเขาไม้แก้ว
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบางละมุง    ตำบลห้วยใหญ่
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบางละมุง    ตำบลตะเคียนเตี้ย
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบางละมุง    ตำบลนาเกลือ
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพานทอง    ตำบลพานทอง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพานทอง    ตำบลหนองตำลึง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพานทอง    ตำบลมาบโป่ง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพานทอง    ตำบลหนองกะขะ
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพานทอง    ตำบลหนองหงษ์
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพานทอง    ตำบลโคกขี้หนอน
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพานทอง    ตำบลบ้านเก่า
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพานทอง    ตำบลหน้าประดู่
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพานทอง    ตำบลบางนาง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพานทอง    ตำบลเกาะลอย
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพานทอง    ตำบลบางหัก
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลหน้าพระธาตุ
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลวัดหลวง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลบ้านเซิด
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลนาเริก
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลหมอนนาง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลสระสี่เหลี่ยม
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลวัดโบสถ์
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลกุฎโง้ง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลหัวถนน
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลท่าข้าม
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลหนองปรือ
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลหนองขยาด
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลทุ่งขวาง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลหนองเหียง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลนาวังหิน
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลบ้านช้าง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลโคกเพลาะ
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลไร่หลักทอง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอพนัสนิคม    ตำบลนามะตูม
จังหวัดชลบุรี    อำเภอศรีราชา    ตำบลศรีราชา
จังหวัดชลบุรี    อำเภอศรีราชา    ตำบลสุรศักดิ์
จังหวัดชลบุรี    อำเภอศรีราชา    ตำบลทุ่งสุขลา
จังหวัดชลบุรี    อำเภอศรีราชา    ตำบลบึง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอศรีราชา    ตำบลหนองขาม
จังหวัดชลบุรี    อำเภอศรีราชา    ตำบลเขาคันทรง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอศรีราชา    ตำบลบางพระ
จังหวัดชลบุรี    อำเภอศรีราชา    ตำบลบ่อวิน
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเกาะสีชัง    ตำบลท่าเทววงษ์
จังหวัดชลบุรี    อำเภอสัตหีบ    ตำบลสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี    อำเภอสัตหีบ    ตำบลนาจอมเทียน
จังหวัดชลบุรี    อำเภอสัตหีบ    ตำบลพลูตาหลวง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอสัตหีบ    ตำบลบางเสร่
จังหวัดชลบุรี    อำเภอสัตหีบ    ตำบลแสมสาร
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบ่อทอง    ตำบลบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบ่อทอง    ตำบลวัดสุวรรณ
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบ่อทอง    ตำบลบ่อกวางทอง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบ่อทอง    ตำบลธาตุทอง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบ่อทอง    ตำบลเกษตรสุวรรณ
จังหวัดชลบุรี    อำเภอบ่อทอง    ตำบลพลวงทอง
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเกาะจันทร์    ตำบลเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี    อำเภอเกาะจันทร์    ตำบลท่าบุญมี


Print

Related Posts

 

Posts ล่าสุด

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
271 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
284 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
218 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
195 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
234 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
292 Hits

Related Posts

Top Blogs

22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...
02 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
04 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888