รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By Thai Accounting

รับทำบัญชี จังหวัดอ่างทอง

รับทำบัญชี จังหวัดอ่างทอง

บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
บริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
บริการทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
บริการทำทะเบียนทรัพย์สิน
บริการปิดงบบัญชี
บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
บริการทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

รับทำบัญชี: จัดทำและนำส่งรายเดือน, บริการปิดงบบัญชี, จัดทำงบแยกประเภทรายปี งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
ออนไลน์: ยื่นภาษีออนไลน์
รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
รับทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
รับทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
รับทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
รับทำบัญชีกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
รับทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
รับทำบัญชีปิดงบบัญชี
รับทำบัญชีงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
รับทำบัญชีรายงานสินค้าคงเหลือ
รับทำบัญชีวางแผนบัญชี
รับทำบัญชีแก้ไขปัญหาภาษีอากร
รับทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
รับทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
รับทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)
รับทำบัญชีขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
รับทำบัญชีปิดงบสิ้นปี
รับทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
รับทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับทำบัญชีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
รับทำบัญชียื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
รับทำบัญชีเลิกและชำระบัญชี
พื้นที่ให้บริการ
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอเมืองอ่างทอง    ตำบลตลาดหลวง
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอเมืองอ่างทอง    ตำบลบางแก้ว
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอเมืองอ่างทอง    ตำบลศาลาแดง
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอเมืองอ่างทอง    ตำบลป่างิ้ว
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอเมืองอ่างทอง    ตำบลบ้านแห
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอเมืองอ่างทอง    ตำบลตลาดกรวด
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอเมืองอ่างทอง    ตำบลมหาดไทย
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอเมืองอ่างทอง    ตำบลบ้านอิฐ
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอเมืองอ่างทอง    ตำบลหัวไผ่
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอเมืองอ่างทอง    ตำบลจำปาหล่อ
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอเมืองอ่างทอง    ตำบลโพสะ
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอเมืองอ่างทอง    ตำบลบ้านรี
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอเมืองอ่างทอง    ตำบลคลองวัว
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอเมืองอ่างทอง    ตำบลย่านซื่อ
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอไชโย    ตำบลจรเข้ร้อง
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอไชโย    ตำบลไชยภูมิ
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอไชโย    ตำบลชัยฤทธิ์
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอไชโย    ตำบลเทวราช
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอไชโย    ตำบลราชสถิตย์
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอไชโย    ตำบลไชโย
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอไชโย    ตำบลหลักฟ้า
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอไชโย    ตำบลชะไว
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอไชโย    ตำบลตรีณรงค์
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอป่าโมก    ตำบลบางปลากด
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอป่าโมก    ตำบลป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอป่าโมก    ตำบลสายทอง
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอป่าโมก    ตำบลโรงช้าง
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอป่าโมก    ตำบลบางเสด็จ
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอป่าโมก    ตำบลนรสิงห์
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอป่าโมก    ตำบลเอกราช
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอป่าโมก    ตำบลโผงเผง
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอโพธิ์ทอง    ตำบลอ่างแก้ว
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอโพธิ์ทอง    ตำบลอินทประมูล
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอโพธิ์ทอง    ตำบลบางพลับ
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอโพธิ์ทอง    ตำบลหนองแม่ไก่
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอโพธิ์ทอง    ตำบลรำมะสัก
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอโพธิ์ทอง    ตำบลบางระกำ
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอโพธิ์ทอง    ตำบลโพธิ์รังนก
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอโพธิ์ทอง    ตำบลองครักษ์
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอโพธิ์ทอง    ตำบลโคกพุทรา
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอโพธิ์ทอง    ตำบลยางช้าย
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอโพธิ์ทอง    ตำบลบ่อแร่
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอโพธิ์ทอง    ตำบลทางพระ
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอโพธิ์ทอง    ตำบลสามง่าม
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอโพธิ์ทอง    ตำบลบางเจ้าฉ่า
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอโพธิ์ทอง    ตำบลคำหยาด
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอแสวงหา    ตำบลแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอแสวงหา    ตำบลศรีพราน
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอแสวงหา    ตำบลบ้านพราน
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอแสวงหา    ตำบลวังน้ำเย็น
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอแสวงหา    ตำบลสีบัวทอง
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอแสวงหา    ตำบลห้วยไผ่
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอแสวงหา    ตำบลจำลอง
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอวิเศษชัยชาญ    ตำบลไผ่จำศิล
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอวิเศษชัยชาญ    ตำบลศาลเจ้าโรงทอง
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอวิเศษชัยชาญ    ตำบลไผ่ดำพัฒนา
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอวิเศษชัยชาญ    ตำบลสาวร้องไห้
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอวิเศษชัยชาญ    ตำบลท่าช้าง
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอวิเศษชัยชาญ    ตำบลยี่ล้น
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอวิเศษชัยชาญ    ตำบลบางจัก
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอวิเศษชัยชาญ    ตำบลห้วยคันแหลน
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอวิเศษชัยชาญ    ตำบลคลองขนาก
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอวิเศษชัยชาญ    ตำบลไผ่วง
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอวิเศษชัยชาญ    ตำบลสี่ร้อย
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอวิเศษชัยชาญ    ตำบลม่วงเตี้ย
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอวิเศษชัยชาญ    ตำบลหัวตะพาน
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอวิเศษชัยชาญ    ตำบลหลักแก้ว
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอวิเศษชัยชาญ    ตำบลตลาดใหม่
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอสามโก้    ตำบลสามโก้
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอสามโก้    ตำบลราษฎรพัฒนา
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอสามโก้    ตำบลอบทม
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอสามโก้    ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
จังหวัดอ่างทอง    อำเภอสามโก้    ตำบลมงคลธรรมนิมิต


Print

Related Posts

 

Posts ล่าสุด

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
239 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
204 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
183 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
158 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
204 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
255 Hits

Related Posts

Top Blogs

22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...
02 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
04 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888