รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By Thai Accounting

รับทำบัญชี จังหวัดนนทบุรี

รับทำบัญชี จังหวัดนนทบุรี

บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
บริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
บริการทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
บริการทำทะเบียนทรัพย์สิน
บริการปิดงบบัญชี
บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
บริการทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

รับทำบัญชี: จัดทำและนำส่งรายเดือน, บริการปิดงบบัญชี, จัดทำงบแยกประเภทรายปี งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
ออนไลน์: ยื่นภาษีออนไลน์
รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
รับทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
รับทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
รับทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
รับทำบัญชีกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
รับทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
รับทำบัญชีปิดงบบัญชี
รับทำบัญชีงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
รับทำบัญชีรายงานสินค้าคงเหลือ
รับทำบัญชีวางแผนบัญชี
รับทำบัญชีแก้ไขปัญหาภาษีอากร
รับทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
รับทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
รับทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)
รับทำบัญชีขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
รับทำบัญชีปิดงบสิ้นปี
รับทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
รับทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับทำบัญชีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
รับทำบัญชียื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
รับทำบัญชีเลิกและชำระบัญชี
พื้นที่ให้บริการ
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอเมืองนนทบุรี    ตำบลสวนใหญ่
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอเมืองนนทบุรี    ตำบลตลาดขวัญ
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอเมืองนนทบุรี    ตำบลบางเขน
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอเมืองนนทบุรี    ตำบลบางกระสอ
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอเมืองนนทบุรี    ตำบลท่าทราย
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอเมืองนนทบุรี    ตำบลบางไผ่
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอเมืองนนทบุรี    ตำบลบางศรีเมือง
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอเมืองนนทบุรี    ตำบลบางกร่าง
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอเมืองนนทบุรี    ตำบลไทรม้า
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอเมืองนนทบุรี    ตำบลบางรักน้อย
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางกรวย    ตำบลวัดชลอ
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางกรวย    ตำบลบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางกรวย    ตำบลบางสีทอง
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางกรวย    ตำบลบางขนุน
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางกรวย    ตำบลบางขุนกอง
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางกรวย    ตำบลบางคูเวียง
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางกรวย    ตำบลมหาสวัสดิ์
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางกรวย    ตำบลปลายบาง
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางกรวย    ตำบลศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางใหญ่    ตำบลบางม่วง
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางใหญ่    ตำบลบางแม่นาง
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางใหญ่    ตำบลบางเลน
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางใหญ่    ตำบลเสาธงหิน
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางใหญ่    ตำบลบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางใหญ่    ตำบลบ้านใหม่
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางบัวทอง    ตำบลโสนลอย
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางบัวทอง    ตำบลบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางบัวทอง    ตำบลบางรักใหญ่
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางบัวทอง    ตำบลบางคูรัด
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางบัวทอง    ตำบลละหาร
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางบัวทอง    ตำบลลำโพ
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางบัวทอง    ตำบลพิมลราช
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางบัวทอง    ตำบลบางรักพัฒนา
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอไทรน้อย    ตำบลไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอไทรน้อย    ตำบลราษฎร์นิยม
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอไทรน้อย    ตำบลหนองเพรางาย
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอไทรน้อย    ตำบลไทรใหญ่
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอไทรน้อย    ตำบลขุนศรี
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอไทรน้อย    ตำบลคลองขวาง
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอไทรน้อย    ตำบลทวีวัฒนา
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอปากเกร็ด    ตำบลปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอปากเกร็ด    ตำบลบางตลาด
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอปากเกร็ด    ตำบลบ้านใหม่
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอปากเกร็ด    ตำบลบางพูด
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอปากเกร็ด    ตำบลบางตะไนย์
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอปากเกร็ด    ตำบลคลองพระอุดม
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอปากเกร็ด    ตำบลท่าอิฐ
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอปากเกร็ด    ตำบลเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอปากเกร็ด    ตำบลอ้อมเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอปากเกร็ด    ตำบลคลองข่อย
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอปากเกร็ด    ตำบลบางพลับ
จังหวัดนนทบุรี    อำเภอปากเกร็ด    ตำบลคลองเกลือ


Print

Related Posts

 

Posts ล่าสุด

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
247 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
213 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
190 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
168 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
210 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
265 Hits

Related Posts

Top Blogs

22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...
02 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
04 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888